trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady. Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca.

wtorek, 31 stycznia 2023

Rozważanie dla III Zakonu FSSPX w Polsce na luty 2023 r.

 

LIST OTWARTY, ZWANY TEŻ MANIFESTEM BISKUPÓW,
ABPA M. LEFEBVRE'A I BPA A. DE CASTRO MAYERA

DO JANA PAWŁA II Z 21 LISTOPADA 1983 R.

 

Ojcze Święty!

Pozwól nam z synowską szczerością przedstawić tych kilka refleksji.

Sytuacja Kościoła od 20 lat przypomina okupowane miasto. Z powodu samozniszczenia Kościoła tysiące księży i miliony wiernych żyją w zakłopotaniu i niepewności. Błędy zawarte w dokumentach II Soboru Watykańskiego, posoborowe reformy, a w szczególności reforma liturgiczna, błędne pojęcia rozpowszechniane przez oficjalne dokumenty oraz nadużycia władzy popełniane przez hierarchię szerzą wśród nich zamieszanie i niepokój. W tych bolesnych okolicznościach wielu traci wiarę, miłość słabnie, a idea prawdziwej jedności Kościoła w czasie i przestrzeni zanika.

Jako biskupi świętego Kościoła katolickiego i następcy apostołów jesteśmy głęboko poruszeni, widząc wszędzie tyle dusz zdezorientowanych, a jednak pragnących trwać przy wierze i moralności, zdefiniowanych oraz nauczanych zawsze i wszędzie przez Magisterium Kościoła. Nasze milczenie w takiej sytuacji oznaczałoby współuczestnictwo w złych uczynkach (2 J 11).

Dlatego widząc, że wszystkie nasze osobiste wysiłki podejmowane od 15 lat spełzły na niczym, czujemy się w obowiązku interweniować publicznie u Waszej Świątobliwości. Błagamy, by Wasza Świątobliwość uciekł się do władzy Następcy św. Piotra „umacniania braci w wierze” (Łk 22, 32) przekazanej nam wiernie przez apostolską Tradycję. W tym celu pozwalamy sobie dołączyć do tego listu wykaz głównych błędów, będących przyczyną owej tragicznej sytuacji, które to błędy zostały już zresztą potępione przez poprzedników Waszej Świątobliwości.

 

Oto ich lista, która jednak nie jest wyczerpująca:

I. Latitudynarystyczna[1] i ekumeniczna koncepcja Kościoła podzielonego w wierze, potępiona w szczególności przez Syllabus, [zdanie] nr 18 (DS 2918)[2].

II. Kolegialna władza i demokratyczna orientacja Kościoła, potępione w szczególności przez I Sobór Watykański (DS 3055).

III. Fałszywa koncepcja naturalnych praw człowieka, jasno wyrażona w [soborowej] Deklaracji o wolności religijnej, a potępiona w szczególności przez encykliki Quanta cura [Piusa IX] i Libertas [Leona XIII].

IV. Błędna koncepcja władzy papieskiej (DS 3115).

V. Protestancka koncepcja Najświętszej Ofiary Mszy św. oraz sakramentów, potępiona przez Sobór Trydencki (sesja XXII).

VI. I wreszcie, generalnie rzecz biorąc, swobodne rozprzestrzenianie się herezji, czego znakiem jest zniesienie Świętego Oficjum.

 

Dokumenty zawierające te błędy powodują tym głębszy ból i zamieszanie, że pochodzą z samych szczytów hierarchii. Najbardziej poruszeni tą sytuacja są ci księża i wierni, którzy odznaczają się największym przywiązaniem do Kościoła, autorytetu następcy św. Piotra i tradycyjnego Magisterium Kościoła.

Ojcze Święty, ta choroba musi jak najszybciej zniknąć, gdyż trzoda rozprasza się, a owce idą za najemnikami. Ze względu na dobro wiary i na zbawienie dusz zaklinamy Cię, byś na nowo ogłosił przeciwne tym błędom prawdy wiary, których Kościół święty nauczał przez dwadzieścia wieków.

Zwracamy się do Ciebie w tym samym duchu, w którym św. Paweł zwracał się ongiś do św. Piotra, czyniąc mu wyrzuty, że oddalił się od „prawdy Ewangelii” (Gal 2, 11-14). Jego [Pawła] jedynym celem była obrona wiary wiernych.

Święty Robert Bellarmin zaś twierdził, wyrażając ogólną zasadę moralną, że powinno się stawić opór papieżowi, którego działalność jest szkodliwa dla dusz (De Romano Pontifice, I, 2, c. 29).

Wołamy zatem na alarm, by przyjść Waszej Świątobliwości na pomoc, wołamy coraz gwałtowniej, z powodów błędów – by nie rzec herezji – zawartych w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz z powodu ceremonii i przemówień z okazji 500. rocznicy urodzin Lutra. Miara się przebrała.

Niech Bóg raczy dopomóc Waszej Świątobliwości. Zanosimy nieustannie nasze modlitwy w tej intencji do Najświętszej Maryi Panny. Niech Wasza Świątobliwość raczy przyjąć wyraz naszego synowskiego oddania.

                                                                                                      Rio de Janerio, 21 listopada 1983 r.,

                                                                                 w święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

 

                          + Marcel Lefebvre

Ch-1908 Ecône, Szwajcaria

+ Antônio de Castro Mayer

   28100 Campos (RJ), Brazylia

 

 

 

Krótkie streszczenie głównych [wyżej wymienionych] błędów soborowej eklezjologii:   

 

I. Latitudynarystyczna i ekumeniczna koncepcja Kościoła

Pojęcie Kościoła jako „ludu Bożego” można obecnie spotkać w wielu oficjalnych dokumentach: w tekstach soboru Unitatis redintegratio i Lumen gentium; w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 204, 1), liście papieża Catechesi tradendae i przemówieniu w kościele anglikańskim w Canterbury, w dyrektorium ekumenicznym Ad totam Ecclesiam Sekretatiatu ds. Jedności Chrześcijan. Tchnie zeń [z tego pojęcia] duch latitudynaryzmu i fałszywego ekumenizmu.

Liczne fakty są wyraźnym świadectwem tej heterodoksyjnej koncepcji: zezwolenia na budowę pomieszczeń przeznaczonych na miejsca kultu wielu religii; wydawanie ekumenicznych wersji Pisma św., sprzecznych z wymaganiami katolickiej egzegezy; ekumeniczne ceremonie, np. w Canterbury.

W dekrecie o ekumenizmie Unitatis redintegratio naucza się, że podział wśród chrześcijan „jest zgorszeniem dla świata i przeszkodą w przepowiadaniu Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” i że „Duch Święty uzdrowił podziały wprowadzone do Kościoła po dniu Pięćdziesiątnicy” jak gdyby jedność wyznania wiary nigdy w Kościele nie istniała.

Idea „ludu Bożego” prowadzi do przekonania, że protestantyzm jest jedną z form religii chrześcijańskiej. Drugi Sobór Watykański uczy o „prawdziwej więzi w Duchu” z sektami protestanckimi (Lumen gentium, 14) i o „pewnej, choć niedoskonałej z nimi wspólnocie” (Unitatis redintegratio, 3).

Ta ekumeniczna jedność jest sprzeczna z encykliką Leona  XIII Satis cognitum, która uczy, że „Chrystus nie założył jednego Kościoła obejmującego wiele podobnych rodzajowo wspólnot, oddzielonych od siebie i nie związanych żadną tworzącą jeden i jedyny Kościół więzią”. Jest również sprzeczna z encykliką Piusa XII Humani generis, która potępia sprowadzanie konieczności przynależności do Kościoła do jakiejkolwiek bądź formuły, a także z encykliką Mystici Corporis tego samego papieża, która potępia ideę Kościoła „duchowego”, będącego czymś w rodzaju niewidzialnej więzi łączącej wspólnoty rozdzielone w wierze.

Ekumenizm ten sprzeciwia się również nauce Piusa XI zawartej w encyklice Mortalium animos: „W tym miejscu należy odrzucić pewien fałszywy pogląd, będący źródłem owego wielkiego ruchu niekatolików, za pomocą którego starają się doprowadzić do zjednoczenia kościołów chrześcijańskich. Zwolennicy tego poglądu przytaczają wciąż słowa Chrystusa «aby wszyscy byli jedno (…) i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz» (J 17, 21; 10, 16), twierdząc, że wyrażone w nich pragnienie nigdy nie zostało urzeczywistnione. Twierdzą oni w rzeczy samej, że nigdy nie było owej jedności wiary i władzy, która jest jednym ze znamion prawdziwego Kościoła Chrystusowego, a i dziś także jej nie ma”.

Ekumenizm ten, potępiony przez katolickie prawo i moralność, posuwa się aż do zezwolenia na przyjmowanie sakramentów pokuty, Eucharystii i ostatniego namaszczenia z rąk „szafarzy niekatolickich: (kan. 844 nowego KPK) i sprzyja „ekumenicznej gościnności”, zezwalając szafarzom katolickim na udzielanie sakramentu Eucharystii niekatolikom.

Wszystko to wyraźnie sprzeciwia się Objawieniu Bożemu, które nakazuje „rozdział” i odrzuca ideę łączności „światłości z ciemnością, wierzącego z niewierzącym, świątyni Bożej z bałwanami” (2 Kor 6, 14-16).

                                                                                                                                                    cdn.    

 

 

(za: Aby Kościół trwał. Arcybiskup Marcel Lefebvre w obronie Kościoła i papiestwa. Dokumenty z lat 1970-1990, Wyd. Te Deum Warszawa 2011, s. 185-189) [1]     Latitudynaryzm – potępiona przez papieża Piusa IX herezja twierdząca, że Kościół katolicki skłąda się z Kościoła rzymskokatolickiego, greckiego i anglikańskiego, i że każda z tych konfesji ma prawo nazywać się katolicką.

[2]     DS – Denzinger, Schoenmetzer, Enchiridium Symbolorum et Declarationum. W tym zestawieniu dokumentów znajdują się najważniejsze doktrynalne dokumenty Magisterium Kościoła.