trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady. Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca.

Reguła Trzeciego Zakonu

REGUŁA III ZAKONU
BRACTWA KAPŁAŃSKIEGO ŚW. PIUSA X


1. CEL
Własne uświęcenie oraz uświęcenie osób powierzonych duchowej opiece w ramach III Zakonu.

2. PATRON III ZAKONU: ŚW. PIUS X
Dążenie do świętości odbywa się dziś w świecie, który sprzeciwia się temu celowi przez bardzo subtelne błędy i herezje. Święty Pius X właśnie dlatego został kanonizowany, ponieważ odważnie demaskował te współczesne błędy i dał nam przykład świętości w wiernym zachowaniu nieskażonej nauki, czystości obyczajów oraz nabożeństwa do Najświętszej Ofiary Eucharystycznej. Dlatego ten święty papież jest najlepszym wzorem tych dusz, które pragną w naszym czasie uświęcić się.

3. III ZAKON I BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Trzeci Zakon jest założony przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. Dlatego kapelani III Zakonu są mianowani przez przełożonych dystryktów i zatwierdzeni przez Przełożonego Generalnego.

4. CZŁONKOWIE III ZAKONU
Do III Zakonu mogą przystąpić wszyscy katolicy, kapłani i świeccy (również młodzież), którzy przyjmują jego ducha i regułę. Niepełnoletni (od 12 roku życia) mogą zgłosić się ze zgodą ich rodziców.
Oznaki: Medalik św. Piusa X i krzyż nałożone w chwili przyjęcia do III Zakonu.

5. DUCH III ZAKONU
Jest to duch Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, który jest tożsamy z duchem Kościoła:
Duch żywej wiary okazywanej w całej Tradycji, w nieomylnym magisterium, wyrażanej i przedstawianej w katechizmie Soboru Trydenckiego, w Wulgacie, w nauczaniu Doktora anielskiego św. Tomasza z Akwinu i w św. Liturgii wszechczasów;
duch przywiązania do Rzymskiego Kościoła, do papieży i biskupów; duch prawidłowo zrozumianego posłuszeństwa autorytetom Kościoła, o ile są one wierne ostatecznemu celowi ich urzędu, mianowicie rozszerzeniu katolickiej Wiary i Królestwa naszego Pana;
duch czujności wobec wszystkiego, co mogłoby zepsuć wiarę. Ożywiony tym duchem, III Zakon razem z Bractwem Kapłaństwem Św. Piusa X broni społecznego królowania Pana naszego Jezusa Chrystusa i walczy przeciw liberalizmowi i modernizmowi jako plagom współczesnego czasu, zdradzającym Kościół z jego wrogami;
duch odkrycia znakomitego znaczenia Ofiary Mszy św. i jej tajemnic. W niej znajdują się sens i źródło życia chrześcijańskiego, życia Ofiary i współ- odkupienia;
duch czułego i synowskiego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny według duchowości św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, do św. Józefa i do św. Piusa X.

6. PRZYJĘCIE DO III ZAKONU
Przystąpienie odbywa się w trzech etapach:
1. Zgłoszenie: Pisemna prośba o przystąpienie jest kierowana do duszpasterza III Zakonu lub do przełożonego dystryktu. W odpowiedzi kapłan wysyła mały kwestionariusz. Po otrzymaniu nań odpowiedzi decyduje się o przyjęciu zgłaszającego się do postulatu.
2. Postulat trwa jeden rok, podczas którego sprawdza się wierność kandydata w wypełnianiu jego obowiązków i jego przylgnięciu do ducha III Zakonu.
3. Przyrzeczenie (Profesja): Podczas szczególnej ceremonii kandydat składa swoje przyrzeczenie przed duszpasterzem lub przełożonym dystryktu lub delegowanym przez niego kapłanem. Otrzymuje medalik św. Piusa X i krucyfiks oraz dyplom członka III Zakonu.

7. OBOWIĄZKI
OBOWIĄZKI OSOBISTE:
a) codzienne:
modlitwy poranne i wieczorne (w miarę możliwości Pryma i Kompleta z brewiarza –mogą być odmawiane w języku ojczystym),
odmawianie Różańca świętego (5 tajemnic),
w miarę możliwości uczestnictwo we Mszy Świętej Wszechczasów i przyjęcie Komunii świętej. Jeśli jest to niemożliwe: 15 minut rozważania;
b) co niedzielę:
Uczestnictwo we Mszy Świętej Wszechczasów, a nie w Novus Ordo Missae z powodu niebezpieczeństwa stracenia wiary i nabywania duchu protestanckiego;
c) co dwa tygodnie:
jeśli możliwe, sakrament Pokuty, Ale przynajmniej raz na miesiąc;
d) co dwa lata:
rekolekcje;
e) obowiązki moralne:
wyrzeczenie się z telewizji, niemoralnych filmów, lektur etc.
zalecane czytania: pism Św. Piusa X, Katechizmu Soboru Trydenckiego, Nowego Testamentu, O Naśladowaniu Chrystusa, Żywotów Świętych,
rozpowszechnianie dobrych lektur,
zachowanie ścisłego postu w suche Dni, Wigilie, w środę popielcową i wielki piątek,
zachowanie postu (wstrzemięźliwości od mięsa) we wszystkie piątki roku.

OBOWIĄZKI RODZINNE (dla osób żyjących w małżeństwie):
przestrzeganie w duchu posłuszeństwa naszemu Panu prawa małżeńskiego odnośnie ideału wielodzietnej rodziny. Koniecznie wyrzekać się szelakiego pozytywnego czynu celem, aby nie mieć dzieci;
uczynienie domu rodzinnego świątynią poświęconą Sercom Jezusa i Maryi, w której przynajmniej wieczorem członkowie rodziny modlą się razem (w miarę możliwości Różaniec św.) i gdzie króluje życie liturgiczne w niedziele i święta, gdzie odrzuca się wszystko, co może plamić dusze dzieci: telewizję, nieskromne czasopisma etc;
wybieranie szkoły prawdziwie wychowawcze i tradycyjne, a także wspierać ich założenie.
bycie roztropnym w sprawach rozrywek i miejscach wypoczynku.

OBOWIĄZKI ZAWODOWE I SPOŁECZNE
Naśladowanie wzoru świętej Rodziny i wykonać swych obowiązków w sprawiedliwości i miłości, bądź jako przełożony – bądź jako podwładny;
propagowanie i obrona społecznego królowania Pana naszego Jezusa Chrystusa w społeczeństwie, walka z liberalizmem i modernizmem jako plagami współczesności zdradzającym Kościół z wrogami.

ORGANIZACJA
Kapelan III Zakonu przyjmuje zgłoszenia, mianuje swoich asystentów, organizuje swojej Rady (kapelan i 2 asystenci), a także spotkania ogólne, aby zachęcać członków do czynności i czujności w dziele ich uświęcenia i uświęcenia innych;
zakłada bibliotekę dla III Zakonu i ustanawia bibliotekarza, który wypożycza książki postulantom i członkom;
publikuje biuletyn, który jednoczy tercjarzy między sobą, przekazuje adresy, wiadomości, daty spotkań, nabożeństw, dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek, święceń, ślubów zakonnych etc.
Podczas spotkań jest organizowana kwesta dla potrzeb III Zakonu. Skarbnik jest zobowiązany do wprowadzenia księgowości i przedstawia jej podczas spotkań Rady. Rada III Zakonu rozporządza używaniem środków: wewnętrzne wydatki albo pomoc dla różnych osób i dzieł (utrzymanie seminarzysty lub pomoc choremu, szkoła, dom rekolekcyjny etc.)
Tercjarze odznaczają się niezłomną wiernością dla nieskażonego depozytu wiary i dla Mszy Świętej Wszechczasów, a także lojalnością i ufnością wobec przełożonych Bractwa Św. Piusa X.
Przynajmniej co 2 miesiące tercjarze spotykają się w wyznaczonym domu Bractwa (np. przeorat, siedziba dystryktu, dom rekolekcyjny) na wykład duszpasterza oraz omówienie aktualnych tematów i bieżących spraw. W taki sposób uczestnicy otrzymują formację w duchu Bractwa, a także zostają poinformowani o apostolacie i życiu Bractwa.
Przynajmniej raz w roku tercjarze obowiązkowo uczestniczą w dniu skupienia organizowanym dla wszystkich tercjarzy z dystryktu.
Poza tym tercjarze mają możliwość ściślejszego uczestnictwa w życiu przeoratu i pomocy w apostolacie kapłanów przez modlitwę oraz zewnętrzne działanie.

III ZAKON A IDEAŁ MILICJI NIEPOKALANEJ (DODATEK III ZAKONU BRACTWA ŚW. PIUSA X W POLSCE)
Jednym z celów III Zakonu jest „czułe i synowskie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny według duchowości św. Ludwika Marii Grignon de Montfort”. Jest niezaprzeczalnym faktem, że św. Maksymilian Maria Kolbe w znakomity sposób urzeczywistnił tę duchowość przez założenie Milicji Niepokalanej, która „jest ruchem ... do którego mogą należeć wszystkie zakony, zgromadzenia i dzieła Kościoła” (list 31.12.1935 r.). „Istota M.I. polega na tym, że stanie się własnością Niepokalanej, bezwarunkowo, bezapelacyjnie, bezgranicznie i pod każdym względem”. Poza tym ideał III zakonu, który „broni społecznego królowania Pana naszego Jezusa Chrystusa i walczy z liberalizmem i modernizmem jako plagami współczesności” idzie w parze z celem Rycerstwa Niepokalanej, mianowicie „staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów”.
Dlatego tercjarze Bractwa Św. Piusa X chętnie włączają się w szeregi Rycerzy Niepokalanej, pewni, że oddani Jej całkowicie, będą w lepszy, głębszy i wierniejszy sposób wypełniać swe obowiązki członków III Zakonu. A doskonałe osiągnięcie celu III Zakonu, mianowicie „uświęcenie własne przez popieranie apostolatu kapłanów Bractwa św. Piusa X”, jest możliwe tylko dla tych, którzy są całkowicie poświęceni Tej, która jest Pośredniczką wszystkich łask, zwłaszcza łask uświęcenia i nawrócenia.
Z tego wynika, że tercjarze w szczególny sposób współpracują z kapłanami Bractwa w realizowaniu celów M.I. i jej rozszerzeniu.