trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

wtorek, 28 sierpnia 2018

Rozważanie dla III Zakonu FSSPX na wrzesień 2018 r.


ARTYKUŁY WIARY ŚWIĘTEJ

Podstawą naszej wiary katolickiej są normy dogmatyczne, oparte na nauce Jezusowej zawartej w Ewangelii świętej. Normy te noszą nazwę artykułów wiary katolickiej, zwanych powszechnie Składem apostolskim, gdyż początek ich sięga czasów apostolskich. Są streszczeniem całej doskonałości chrześcijańskiej. Są oświadczeniem duszy, że wyznaje to, czego On – Mistrz z Nazaretu nauczał i przez Kościół swój do wierzenia podał. Są głosem wzywającym do zwrócenia się do Boga; światłem dla tych, którzy Go szukają; odpocznieniem dla tych, którzy Go znaleźli. Na nich opiera się świętość Kościoła. Na tym wyznaniu Kościół opiera całą swą potęgę i żywotność, i pewność zwycięstwa, wśród burz prześladowania.

W imię ich na arenach cyrków rzymskich ginęli pierwsi chrześcijanie-męczennicy. Dla prawdy w nich zawartej usuwali się z dala od świata pustelnicy, aby w ich rozważaniu Bogu zadośćuczynić za zapomnienie o Nim przez zmaterializowany świat. Dla prawdy tej niezliczone szeregi świętych niewiast, poświęcało swe życie na usługi bliźnich z miłości ku Bogu. Na głoszenie prawdy w nich zawartej, ofiarne dusze misjonarzy wyruszały w odległe, dzikie i niedostępne krainy, aby tam zanieść Słowo Boże duszom odkupionym Przenajdroższą Krwią Zbawiciela. Taka moc i siła wypływa z nich, że najbardziej zakamieniałe serca kruszą i czynią je podatnymi na przyjęcie i wchłonięcie nauki Bożej. W duszy człowieka sprawiają przemianę!

Potęgują wiarę, że Ojciec Przedwieczny zesłał Syna swego, który umęczony i przybity do krzyża dokonał ofiary Odkupienia, a po trzech dniach zmartwychwstał i potem wstąpił do nieba, aby tam przygotować miejsce tym, którzy idą przez życie z przekonaniem, że aby dojść do świętości, trzeba przejść przez ogień oczyszczenia, przez próby i doświadczenia życiowe; że kiedyś nastąpi chwila zupełnego uszczęśliwienia tam, gdzie On – Jezus jest; że On sam będzie nagrodą za dobre życie.

Budzą nadzieję i przez to dają zachętę do wytrwania we wszystkich dobrych zamiarach i postanowieniach. Życie ziemskie to nie cel człowieka, ale wędrówka; to miejsce pracy, to chwile nieustannego utrudzenia, a jednak za to po śmierci ukrzyżowania, nastąpi zjednoczenie się ze świętymi, oglądanie Boga twarzą w twarz. Utrudzone ciało śmiertelne spocznie na chwilę w ziemi, aby obumrzeć, ale potem powstanie na żywot wieczny na głos archanioła, wzywającego z rozkazu Boga .

Zapalają w sercu ogień prawdziwej miłości. Mieć tę pewność, że Bóg Ojciec zesłał Syna swego, który przyjął ludzkie ciało; narodził się z niepokalanej Dziewicy Maryi; że ukochał człowieka miłością odwieczną; że zesłał Pocieszyciela Ducha Świętego, który przysposabia dusze ludzkie na żywot wieczny, czyni z nich mieszkanie Trójcy Przenajświętszej już tu na ziemi, jako zadatek szczęścia wiekuistego; mieć tę pewność uświęconą wyznaniem niezliczonej rzeszy świętych i sprawiedliwych, a nie zdobyć się na iskierkę miłości ku Bogu, to trzeba być stworzeniem nieczułym, chyba bez duszy nieśmiertelnej…

Artykuły wiary świętej to najpiękniejszy głos Kościoła wojującego; najlepsza broń przeciw nieprzyjaciołom jego, którzy wszelkimi sposobami starają się wyrwać z dusz najpiękniejsze kwiaty cnót: wiary, nadziei i miłości.

(źródło: X., Artykuły wiary św., „Pod Opieką św. Józefa” maj 1947, s. 18-19)